Varnostnik čuvaj

Varnostnik čuvaj je oseba, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in lahko pri tem izvaja ukrepe in dolžnosti skladno z zakonskimi določbami.

Varnostni čuvaj ima pravico neposredno opravljati naloge zasebnega varovanja z dnem vročitve službene izkaznice, če ima sklenjeno delovno razmerje z imetnikom licence ali izvajalcem internega varovanja.

Eden izmed pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba v zvezi s svojo strokovno usposobljenostjo za opravljanje del varnostnika čuvaja je, da ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) varnostnik čuvaj.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo varnostnika čuvaja, so:

  • zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika čuvaja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa;
  • končana najmanj osnovna šola;
  • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika čuvaja skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje;
  • uspešno opravljeno preverjanje ali potrjevanje strokovnih znanj in spretnosti za opravljanje del varnostnika čuvaja.

Poleg pridobljene osnovne strokovne usposobljenosti (NPK) oziroma izobraževanja se mora oseba vsakih pet let udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnjevanja po Programu obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja, in uspešno opraviti obdobni preizkus strokovne usposobljenosti.

Varnostniku čuvaju, ki je usposobljen za več vrst dela, se prizna obdobno strokovno izpopolnjevanje za druge vrste dela, če opravijo izpopolnjevanjeza zahtevnejšo vrsto dela, in sicer po naslednjem zaporedju: varnostni menedžer, pooblaščeni inženir varnostnih sistemov, varnostnik telesni stražar, operater varnostno-nadzornega centra, varnostnik nadzornik, varnostnik, varnostnik čuvaj in varnostni tehnik.

Varnostnik čuvaj mora ves čas opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje za opravljanje zasebnega varovanja in opravljati zasebno varovanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, glede na obliko varovanja, ki jo opravlja.

Varnostnik čuvaj, ki želi opravljati dela rentgenskega operaterja, se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega operaterja.

Varnostnik, ki želi uporabljati plinski razpršilec, se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega izpopolnjevanja za uporabo plinskega razpršilca.


Datum zadnje spremembe strani: 01. 06. 2018