Vodja obratovanja krožne žičnice

Vodja obratovanja krožne žičnice in njegov namestnik sta odgovorna za varno obratovanje in vzdrževanje krožne žičnice. V primeru nesreč odredita potrebne ukrepe. Skrbita za dnevno izvajanje notranjega nadzora in za usposobljenost osebja na krožni žičnici.

K preizkusu strokovne usposobljenosti za vodjo obratovanja krožne žičnice, lahko pristopi kandidat, ki je ustrezno usposobljen. Seminar obsega 84 ur, cenausposabljanja je 1.300,00 eurov (oproščen DDV). Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti znašajo 160,00 eurov (oproščen DDV). Udeleženci pisno gradivo prejmejo na usposabljanju.

Kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, izda minister pooblastilo za vodenje obratovanja žičniške naprave. Vodja mora imeti pooblastilo za tehnološko najzahtevnejšo žičniško napravo, ki jo upravlja posamezen upravljavec.

Vodja, ki ima pooblastilo se je dolžan strokovno izpopolnjevati in seznanjati z novimi dognanji in metodami v stroki ter sodelovati na posvetovanjih in strokovnih izpopolnjevanjih, ki jih organizirajo pristojni državni organ, pooblaščena organizacija, pooblačeni izvajalec strokovno-tehničnih pregledov, proizvajalec žičniških naprav ali strokovno združenje s področja žičnic vsaj enkrat vsakih pet let, pri čemer mora prvo strokovno izpopolnjevanje opraviti v petih letih od pridobitve pooblastila. Potrdilo o strokovnem izpopolnjevanju mora vodja predložiti ministru vsakih pet let.

 


Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2016