Državni revizor

Državni revizor na Računskem sodišču Republike Slovenije izvaja revizije pravilnosti in revizije smotrnosti poslovanja neposrednih in posrednih uporabnikov javnih sredstev.

Posameznik s pridobljenim nazivom Državni revizor lahko nastopa tudi kot vodja revizijske skupine zunanjega izvajalca, ki opravlja dejavnost notranjega revidiranja za proračunske uporabnike.

Naziv državni revizor pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev naziva in ima opravljen strokovni izpit.

Naziv državni revizor lahko pridobi tudi posameznik, ki izpolnjuje ostale predpisane pogoje in:

1. je na Slovenskem inštitutu za revizijo vpisan v register pooblaščenih revizorjev ter je opravil preizkus znanja iz vsebine predmetov "državna revizija" in "poslovanje države in oseb javnega prava" iz programa izobraževanja in je uspešno zagovarjal zaključno nalogo ali

2. je pridobil naziv državni notranji revizor na podlagi Zakona o javnih financah ter je orpavil preizkus znanja iz vsebine predmeta "državna revizija" iz programa izobraževanja in je uspešno zagovarjal zaključno nalogo


Datum zadnje spremembe strani: 17. 03. 2017