Svetovalec za fitofarmacevtska sredstva (FFS)

Distributerji, ki opravljajo promet s FFS na drobno, morajo imeti v delovnem ali pogodbenem razmerjunajmanj enega svetovalca za FFS, ki izpolnjuje predpisane pogoje in mora biti v specializirani prodajalni FFS prisoten najmanj 6 ur redensko ob dnevih in urah, ki so vnajprej določeni.

Svetovalec za FFS opravlja naslednje naloge:

  • svetuje o načinu varstva rastlin pred škodljivimi organizmi;
  • prepoznava simptome bolezni in škodljivcev ter vrste plevela;
  • svetuje ustrezno FFS oziroma drugo metodo za varstvo rastlin v skladu z napovedmi opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin ter splošnimi načeli integriranega varstva rastlin;
  • svetuje in spodbuja uporabo nekemičnih metod;
  • svetuje načine varne uporabe FFS oziroma načina ravnanja s FFS, s škropilno brozgo, embalažo in ostanki in
  • svetuje uporabo osebne varovalne opreme.

Svetovalec za FFS mora imeti ustrezno izobrazbo in opravljeno usposabljanje, o čemer pridobi potrdilo, ki je veljavno tri leta. Po preteku tega obdobja lahko veljavnost potrdila podaljša, če se udeleži nadaljnjega usposabljanja.


Datum zadnje spremembe strani: 23. 12. 2014