Koordinator za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri in strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.

Koordinator mora imeti tudi opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.

Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.

V fazi izvajanja projekta koordinator zlasti usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela ter pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati in zaporedno. Koordinator tudi usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe dosledno upoštevajo temeljna načela in da se ravnajo po varnostnem načrtu.

Koordinator izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču. Koordinator zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu.

Koordinator preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti ter zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.


Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 14. 01. 2015