Seznam postopkov VEM

Storitve prek portala e-VEM:

Za opravljanje storitev prek portala e-VEM potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo. Za brezplačno digitalno potrdilo SIGEN-CA za fizične osebe lahko zaprosite na upravni enoti. Uporabite lahko tudi digitalno potrdilo, izdano za zaposlene pri poslovnem subjektu. Digitalno potrdilo izdajajo tudi Pošta Slovenije d.o.o., Halcom d.d. in Nova ljubljanska banka d.d..

Vsa podjetja imajo prek sistema elektronskega pooblaščanja s strani zakonitega zastopnika možnost pooblastiti zaposlene ali druge osebe za opravljanje postopkov (oddaja obrazcev za prijavo v socialno zavarovanje, prijava sprememb podatkov o družinskih članih, prijave potrebe po delavcu itd.). Zakoniti zastopnik potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo, s katerim pooblasti osebo na njegovo davčno številko, ki bo opravljala storitve v imenu podjetja. Pooblaščena oseba za opravljanje postopkov za podjetje, za katerega je pooblaščena, potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo. Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik časovno omeji in tudi prekliče.

Storitve portala e-VEM so brezplačne.

Storitve na točki SPOT (VEM)

Na točkah SPOT (VEM) potrebujete osebni dokument in svojo davčno številko (samostojni podjetniki). Če storitve opravlja pooblaščenec, mora predložiti tudi overjeno pooblastilo za opravljanje postopkov. Pri nekaterih postopkih je treba priložiti določene priloge. Poznati pa morate podatke, ki jih bo referent SPOT v vašem imenu prek portala e-VEM posredoval pristojnim ustanovam.

Vse storitve, ki jih nudijo točke SPOT (VEM), so brezplačne.

Storitve pri notarjih

Za obisk notarja potrebujete osebni dokument. Če storitve opravlja pooblaščenec, mora predložiti tudi overjeno pooblastilo za opravljanje postopkov. Pri nekaterih postopkih je treba priložiti določene priloge. Poznati pa morate podatke, ki jih bo notar v vašem imenu prek portala e-VEM posredoval pristojnim ustanovam.

Notar zaračuna notarsko overitev dokumentov v skladu z notarsko tarifo. Če bi pri notarju želeli oddati ostale obrazce za zgoraj naštete postopke, bo notar storitve za poslovni subjekt opravil. Strošek postopka pri notarju (M-1, M-2 itd.) znaša po Tarifni številki 15 za vsake pol začete ure dela notarja 23 EUR brez DDV.

Naziv storitve Preko portala Na točki SPOT Pri notarju
GOSPODARSKE DRUŽBE      
Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM
AJPES      
Registracija enostavne enoosebne d.o.o. (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke)
Splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o
Registracija ostalih vrst družb (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke)
Sprememba dejavnosti v Poslovni register Slovenije
Prijava sprememb firme, poslovnega naslova, zastopnika in dejavnosti (enostavne spremembe) pri enostavni eno-osebni ali več-osebni d.o.o. v sodnem/poslovnem registru
Prijava vseh vrst sprememb za vse vrste družb
Prijava sprememb poslovne enote v Poslovni register Slovenije
Izbris poslovne enote v Poslovni register Slovenije
Izbris vseh vrst družb iz sodnega/poslovnega registra
Odprtje elektronske knjige sklepov za novoustanovljene enostavne eno-osebne d.o.o.
Odprtje fizične knjige sklepov eno-osebne d.o.o.
Vpis nameravane firme
Vpis poslovne enote v Poslovni register Slovenije
ZZZS      

Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)

*Na fizičnih točkah je možna prijava le za šifre 001, 005, 013.

Odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2)

*Na fizičnih točkah je možna odjava le za šifre 001, 005, 013.

Sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih (obrazec M-3)
Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12)
Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)
Nadomestilo plače
Vloga za potrdila A1
Vloga za predčasno prekinitev veljavnosti potrdila A1
FURS      
Predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb (obrazec DDV-P2)
Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, izračun predvidene davčne osnove DDPO) za vse vrste družb
ZRSZ      
Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1)
Sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela (obrazec PDM-KTD) za d.o.o.
Pridobitev dovoljenja za zaposlitev tujca na podlagi bilateralnega sporazuma z BIH in bilateralnega sporazuma s Srbijo
OZS      
Pridobitev obrtnega dovoljenja 
Sprememba podatkov v obrtnem registru
Izbris obrtnika iz obrtnega registra
Izdaja evropskega potrdila za obrtnike
Pridobitev dvojnika obrtnega dovoljenja
Upravne enote      
Prošnja za dovoljenje za prebivanje na področju raziskav ali visokega šolstva tujca z e-plačilom 
Prošnja za dovoljenje za prebivanje na področju raziskav ali visokega šolstva s predhodnim plačilom
Prošnja za enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev z e-plačilom
Prošnja za enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev s predhodnim plačilom
Ministrstvo za zdravje      
Vloga za izdajo dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov
Pridobitev dvojnika dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov
ARSO      
Pridobitev naravovarstvenega soglasja ali naravovarstvenih pogojev
Pridobitev potrdila EU za trgovanje z živalmi in rastlinami ter njihovih delov ali izdelkov iz njih
Pridobitev dovoljenja za uvoz, izvoz in ponovni izvoz (CITES)
Pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja z živalmi zavarovanih vrst
Pridobitev dovoljenja za gojitev živali prostoživačih vrst
Pridobitev dovoljenja izjemna ravnanja v podzemnih jamah
Postopek predhodne presoje vplivov na okolje
SAMOSTOJNI PODJETNIKI      
Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM
AJPES      
 
 
Registracija samostojnega podjetnika (vpis v poslovni register)
 
 
Prijava sprememb podjetnika v poslovni register
Izbris podjetnika iz poslovnega registra
ZZZS      

Prijava samostojnega podjetnika in delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)

*Na fizičnih točkah je možna prijava le za šifre 001, 005, 013.

Odjava samostojnega podjetnika in delavca iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2)

*Na fizičnih točkah je možna odjava le za šifre 001, 005, 013.

Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (Obrazec M-3)
Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12)
Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12)
Nadomestilo plače
Vloga za potrdila A1
Vloga za predčasno prekinitev veljavnosti potrdila A1
FURS      
Oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P2)
Prijava davčnih podatkov (vpis dejavnosti v davčni register in ugotavljanje davčne osnove)
Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, davčni obračun)
ZRSZ      
Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1)
Sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela (obrazec PDM-KTD) za d.o.o.  
Pridobitev dovoljenja za zaposlitev tujca na podlagi bilateralnega sporazuma z BIH in bilateralnega sporazuma s Srbijo
OZS      
Pridobitev obrtnega dovoljenja za samostojne podjetnike
Sprememba podatkov v obrtnem registru
Izbris obrtnika iz obrtnega registra
Izdaja evropskega potrdila za obrtnike
Pridobitev dvojnika obrtnega dovoljenja
Upravne enote        
Prošnja za enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev z e-plačilom  
Prošnja za enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev s predhodnim plačilom
Ministrstvo za zdravje      
Vloga za izdajo dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov
Pridobitev dvojnika dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov
ARSO      
Pridobitev naravovarstvenega soglasja ali naravovarstvenih pogojev
Pridobitev potrdila EU za trgovanje z živalmi in rastlinami ter njihovih delov ali izdelkov iz njih
Pridobitev dovoljenja za uvoz, izvoz in ponovni izvoz (CITES)
Pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja z živalmi zavarovanih vrst
Pridobitev dovoljenja za gojitev živali prostoživačih vrst
Pridobitev dovoljenja izjemna ravnanja v podzemnih jamah
Postopek predhodne presoje vplivov na okolje