Uporabniška navodila za e-postopke na portalu SPOT (eVEM)

Portal SPOT (eVEM) omogoča različne e-postopke za začetek in za poslovanje, ki omogočajo varno in enostavno elektronsko poslovanje poslovnih subjektov z državo.

Za lažjo uporabo in pomoč pri uporabi e-postopkov, pripravi vlog  ter oddaji zahtevkov preko portal SPOT (eVEM), so na tej strani na voljo uporabniška navodila.

Navodila so na voljo v PDF oziroma WORD obliki. Navodila se ob nadgradnji e-postopkov posodabljajo, zato svetujemo, da si jih ne shranjujete.

Seznam uporabniških navodil za e-postopke

SPOT (eVEM)

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Prva prijava v sistem
SI-PASS registracija
Preverjanje digitalnih potrdil
Nova verzija podpisne komponente za MAC OS
Navodila za namestitev in upravljanje podpisne komponente za MAC OS
Nova verzija podpisne komponente za Linux
Podelitev pooblastila za opravljanje postopkov preko portala e-VEM
Odvzem ali sprememba pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM

 

AJPES

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Vpis podjetnika v PRS
Vpis sprememb podatkov samostojnega podjetnika v PRS
Izbris podjetnika iz PRS
Ustanovitev enostavne enoosebne d.o.o.

 

FURS

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Navodilo za vpis zahtevka za izdajo identifikacijske številke za davek na dodano vrednost (DDV-P2)
Prijava davčnih podatkov (vpis dejavnosti v davčni register in ugotavljanje davčne osnove)
Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, vpis zahtevka za vnos podatkov davčnega obdobja (DO), izračun predvidene davčne osnove (IPOD)

 

ZZZS

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Navodila za prenos elektronskih bolniških listov prek portala SPOT (e-VEM)
Vlaganje zahtevkov za nadomestilo plače
Prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja (M-1)
Prijava družbenikov v obvezna socialna zavarovanja (M-1)
Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (M-3)
Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih za družbenike (M-3)
Odjava oseb iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)
Odjava družbenikov iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)
Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)
Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev potrdil A1 in predčasno prekinitev veljavnosti potrdil A1

 

ZRSZ

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1)
Pridobitev dovoljenja za zaposlitev tujca na podlagi bilateralnih sporazumov z BiH ali s Srbijo (TUJ-BIH-1, TUJ-SRB-1)

 

UE

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Navodila za vlaganje prošenj za izdajo dovoljenj za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela

 

OZS

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev obrtnega dovoljenja
Navodila za spremembo podatkov v obrtnem registru
Navodila za izpolnjevanje vloge za izbris obrtnika iz obrtnega registra
Navodila za izpolnjevanje vloge za izdajo evropskega potrdila
Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev dvojnika obrtnega dovoljenja

 

MZ

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Vloga za izdajo dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in podobnih izdelkov
Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev dvojnika dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in podobnih izdelkov

 

ARSO

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Navodila za pridobitev naravovarstvenega soglasja ali naravovarstvenih pogojev
Navodila za pridobitev potrdila EU za trgovanje z živalmi in rastlinami ter njihovih delov ali izdelkov iz njih
Navodila za pridobitev dovoljenja za uvoz, izvoz in ponovni izvoz (CITES)
Navodila za izjemna ravnanja z živalmi zavarovanih vrst
Navodila za pridobitev dovoljenja za gojitev živali prostoživečih vrst
Navodila za pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja v podzemnih jamah
Navodila za postopek predhodne presoje vplivov na okolje

 

OBČINE

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Navodila za oddajo prijave obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
Navodila za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ
Navodila za pridobitev potrdila o predkupni pravici
Navodila za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste
Navodila za pridobitev soglasja občine, lastnice zemljišča ob prireditvi
Navodila za pridobitev odločbe o komunalnem prispevku
Navodila za pridobitev mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovanem pasu površine
Navodila za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom