Vsebinska podpora

Postopki za katere se nudi pomoč:

 • Prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja (M-1),
 • Prijava sprememb podatkov o obveznih soc. zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (M-3),
 • Odjava oseb iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2),
 • Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12),
 • Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12),
 • Oddaja zahtevka za nadomestilo plače.
 • Vloga za potrdilo A1
 • Vloga za predčasno prekinitev veljavnosti potrdila A1
 • Prenos e-bolniških listov – eBOL

Kontaktni podatki za pomoč:

Dosegljivost:

 • ponedeljek, torek: od 8:00 do 15:00 ure
 • sreda: od 8:00 do 17:00 ure
 • četrtek: od 8:00 do 15:00 ure
 • petek: od 8:00 do 13:00 ure 

Postopki za katere se nudi pomoč:

 • vpis podjetnikov v Poslovni register Slovenije (PRS),
 • določitev dejavnosti poslovnih subjektov po SKD,
 • vpis poslovnih enot gospodarskih družb, ki niso podružnice, v PRS.

Kontaktni podatki za pomoč:

Dosegljivost: od 8:00 do 15:00

OZS

Postopki za katere se nudi pomoč:

 • Postopek oddaje vloge za pridobitev obrtnega dovoljenja
 • Postopek oddaje vloge za spremembo obrtnega dovoljenja
 • Postopek oddaje vloge za izbris iz obrtnega registra
 • Postopek oddaje vloge za pridobitev dvojnika obrtnega dovoljenja
 • Postopek oddaje vloge za pridobitev evropskega potrdila za obrtnike

Kontaktni podatki za pomoč:

Postopki za katere se nudi pomoč:

 • Vpis v davčni register,
 • Obvestilo o izbranem davčnem obdobju in izračun predvidene davčne osnove (DO in IPDO),
 • Zahtevek za izdajo identifikacijske številke (DDV-P2).

Dosegljivost:

 • Ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
 • Torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
 • Sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
 • Petek od 8. do 13. ure

Postopki za katere se nudi pomoč:

 • Vpis družb v sodni register,
 • Vpis sprememb družb v sodnem registru,
 • Izbris družb iz sodnega registra.

Dosegljivost:

Vsak dan od 9:00 do 12:00, v ponedeljek in sredo tudi od 14:00 do 16:30 ure.

Postopki pri katerih se nudi pomoč (za samostojne podjetnike):

 • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje samostojnih podjetnikov in družbenikov-poslovodnih oseb,
 • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb v delovnem razmerju pri samostojnih podjetnikih, pri osebah, ki opravljajo drugo dovoljeno dejavnost in pri pravnih osebah,
 • Posredovanje podatkov na obrazcih M-4 za matično evidenco,
 • Uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Kontaktni podatki za pomoč

ZRSZ

Postopki za katere se nudi pomoč:

 • Prijava potrebe po delavcu
 • Pridobitev delovnega dovoljenja za tuje državljane po bilateralnem sporazumu z BiH

Kontaktni podatki za pomoč:

Dosegljivost:

 • ponedeljek, torek, četrtek med 8:00 in 15:00
 • sreda med 8:00 in 17:00
 • petek med 8:00 in 13:00

Postopki za katere se nudi pomoč:

 • Pridobitev dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov
 • Pridobitev dvojnika dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov

Kontaktni podatki za pomoč:

Dosegljivost:

 • ponedeljek, torek, sreda in četrtek od 9:00 do 15:30
 • petek od 9:00 do 14:30

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)

Postopki za katere se nudi pomoč:

 • Pridobitev naravovarstvenega soglasja ali naravovarstvenih pogojev
 • Pridobitev potrdila EU za trgovanje z živalmi in rastlinami ter njihovih delov ali izdelkov iz njih
 • Pridobitev dovoljenja za uvoz, izvoz in ponovni izvoz (CITES)
 • Pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja z živalmi zavarovanih vrst
 • Pridobitev dovoljenja za gojitev živali prostoživečih vrst
 • Pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja v podzemnih jamah
 • Postopek predhodne presoje vplivov na okolje

Kontaktni podatki za pomoč:

Uradne ure:

 • ponedeljek od 9:00 do 12:00
 • sreda od 9:00 do 12:00 in od 14:00 do 16:00
 • petek od 9:00 do 12:00

Postopki za katere se nudi pomoč:

 •  Pridobitev položaj točke SPOT registracija

Kontaktni podatki za pomoč:

 •  E-mail: gp.mgrt@gov.si
 • Telefonska številka:  01 400 33 11
 •  VEČ+

Dosegljivost:

 •  ponedeljek, torek, sreda in četrtek od 9:00 do 15:30 
 •  petek od 9:00 do 14:30