Davki

Davki so odvisni od dejavnosti podjetja in poslovne oblike podjetja.

  • Za vse davke (med davke se uvrščajo tudi prispevki za socialno varnost), carinske dajatve, trošarine in davek na dodano vrednost pri uvozu je pristojna Finančna uprava Republike Slovenije

Pregled standardnih davčnih stopenj v Sloveniji

DDV (Davek na dodano vrednost) 22 % - standardna stopnja; 9,5 % - nižja stopnja

Davek od dohodkov pravnih oseb

19 %

Dohodnina (Davek od dohodka iz dejavnosti) 

napredne davčne stopnje glede na znesek dohodka: 16 %, 27 %, 34 %, 39 % in 50 % oziroma 20 %, če se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Prispevek za socialno varnost

16.1 % v breme delodajalca (glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi in starost zaposlenih lahko delodajalec uveljavlja posamezne oprostitve); 22.1 % v breme zaposlenega

Davčne olajšave

za vlaganja  v raziskave in razvoj,
za investiranje, za zaposlovanje, za zaposlovanje invalidov, za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, za donacije

Davek na promet nepremičnin

2 %

Davek na izplačane plače

ukinjen 2009

Davek na kapitalske deleže

0–25 %

Vrste davkov

Davki v Sloveniji so odvisni od dejavnosti in organizacijske oblike podjetja.

DDV ali davek na dodano vrednost

Stopnji obdavčitve sta 22- in 9,5-odstotni. Zavezanec za DDV postanete, če presežete 50.000 evrov prometa v zadnjih 12-ih mesecih.

Davek od dohodkov pravnih oseb

Je davek od dohodkov iz dejavnosti, ki jo izvajajo pravne osebe (d.o.o., d.d. itd). Splošna stopnja obdavčitve je 19-odstotna.

Davek od dohodka iz dejavnosti

K plačilu davka od dohodka iz dejavnosti kot podvrsti dohodnine so zavezani le samostojni podjetniki (s.p) in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (npr. notarji, odvetniki, novinarji).

Stopnja davka od dohodka iz dejavnosti je odvisna od tega, ali davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavljate na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov (od 16 do 50 odstotkov) ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (20 odstotkov).

Prispevki za socialno varnost

Prispevki za socialno varnost vključujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, za primer brezposelnosti (zaposlovanje) in prispevek za starševsko varstvo.

Trošarina

Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, kot so alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki, energenti in električna energija. Plačuje se za trošarinske izdelke, ki so bodisi proizvedeni v Sloveniji, uvoženi iz tretjih držav, ali pa pridobljeni iz drugih držav članic EU, in so namenjeni za porabo v Sloveniji.

Vpis v davčni register

Davčni register je register, v katerem so vpisani vsi zavezanci za davek. Vodi ga Finančna uprava RS.

Z vpisom v davčni register vam je dodeljena davčna številka. Davčna številka je identifikacijska številka, ki se uporablja v zvezi z vsemi davki ter za enotno opredelitev in povezavo podatkov v davčnih evidencah. Je osemmestna številka.

V davčni register se vpišete po uradni dolžnostiVpis izvede pristojni finančni urad na podlagi podatkov iz Poslovnega registra Slovenije.

Prijava sprememb podatkov davčnemu organu

  • Vse spremembe podatkov, ki jih vsebuje vaša prijava za vpis v davčni register in jih davčni organ ne pridobi po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc, morate javiti pristojnemu finančnemu uradu v osmih dneh po nastanku spremembe. To določa Zakon o finančni upravi - ZFU v 55. členu.

Davčne olajšave

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ter Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) omogočajo uveljavljanje davčnih olajšav.