Poklicne kvalifikacije pridobljene v tujini

Gospodarska rast, konkurenčnost, nova delovna mesta, pravna varnost, zaupanje in sodelovanje med državami EU, so temelji za razvoj evropskega gospodarstva. Da bi dosegli omenjeno, je pomembno zagotoviti dobro delovanje notranjega trga, kjer imajo pomembno vlogo poklicne storitve.

Posamezne države nekaterim poklicem, poklicnim dejavnostim ali skupinam poklicnih dejavnosti neposredno ali posredno določajo oziroma regulirajo dostop do opravljanja, samo opravljanje ali enega od načinov opravljanja poklica z zakoni ali drugimi predpisi glede posebnih poklicnih kvalifikacij.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij omogoča posameznikom, da se jim v skladu s posebnim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij omogoči dostop do opravljanja reguliranih poklicev v državi članici, kjer niso pridobili poklicne kvalifikacije.

Seznami poklicev:

Poklicna direktiva postavlja temelje za priznavanje poklicnih kvalifikacij in s tem temeljnih svoboščin, kot so prost pretok delavcev, svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev in tako omogočiti mobilnost strokovnjakov in delovne sile na enotnem trgu.

Glede na stalnost priznavanja ločimo:

Pravica do ustanavljanja je ena izmed temeljnih pravic enotnega trga. Pomeni pravico do ustanavljanja in vodenja podjetja ali opravljanje reguliranega poklica, s stalno nastanitvijo v katerikoli državi pogodbenici, z namenom opravljanja gospodarske dejavnosti oziroma opravljanja poklicnih storitev, za nedoločen čas, pod enakimi pogoji, kot veljajo za domače državljane.

Za prost pretok storitev imajo državljani, ponudniki storitev, na enotnem trgu pravico do svobodnega opravljanja storitev. Ta pravica omogoča, da ponudnik storitve svojo gospodarsko dejavnost/poklic čezmejno/občasno opravljajo v katerikoli državi pogodbenici, sedež pa ohranja v svoji domači državi pogodbenici. Države članice so dolžne zagotoviti manj stroga pravila za vstop na trg.

Evropska poklicna izkaznica je v elektronki obliki, postopek pridobitve je hitrejši, bolj transparenten in omogočen na daljavo preko evropskega portala za izbrane poklice.

 Nacionalna kontaktna točka

Ministrstvo pristojno za delo je v Republiki Sloveniji imenovano za nacionalno kontaktno točko za priznavanje poklicnih kvalifikacij. Na tej točki lahko pridobite vse potrebne informacije glede reguliranih poklicev, postopkov priznavanja in pristojnih organov. Več o nalogah in kontaktnih podatkih je objavljeno na strani gov.si.