Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za trajno opravljanje reguliranega poklica

Trije sistemi priznavanja kvalifikacij

Poznamo tri različne sisteme priznavanja poklicnih kvalifikacij in v skladu s tem tri vrste vlog.

1. Avtomatično priznavanje na podlagi minimalnih pogojev usposobljenosti

Avtomatično priznavanje temelji na usklajenih minimalnih pogojih usposobljenosti in velja za sedem sektorskih poklicev:

Vsaka država članica EU avtomatično prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah za omenjene poklice, ki izpolnjujejo minimalne pogoje usposobljenosti in ne preverja usposobljenosti strokovnjaka. Če ne izpolnjujete minimalnih pogojev, lahko postopek priznavanja poklicne kvalifikacije izvedete po splošnem sistemu.

2. Priznavanje poklicnih izkušenj

Avtomatično priznavanje poklicnih izkušenj velja za poklice s področja:

Države članice priznajo predhodno opravljanje dejavnosti, za katere je predpisano določeno število let poklicnih izkušenj, za omenjene dejavnosti.

Če ne dosegate pogojev za avtomatično priznanje poklicne kvalifikacije, lahko postopek priznavanja poklicne kvalifikacije izvedete po splošnem sistemu.

3. Priznavanje po splošnem sistemu

Priznavanje po splošnem sistemu pomeni priznavanje dokazil o usposobljenosti oziroma preverjanje ravni kvalifikacije glede na trajanje in raven usposabljanja.

Pristojni organ v postopku primerja pisno dokumentacijo o vaših poklicnih kvalifikacijah s poklicnimi kvalifikacijami, ki se za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti zahtevajo po predpisih Republike Slovenije.

Če pristojni organ ugotovi znatne razlike med vašim usposabljanjem v tujini in nacionalnim usposabljanjem, vam mora omogočiti, da jih odpravite z dopolnilnimi ukrepi, in sicer:

 • s preizkusom znanja ali
 • prilagoditvenim obdobjem, ki lahko traja največ tri leta.

Kot znatne razlike se štejejo zelo velike razlike, ki se nanašajo na področja, bistvena za opravljanje poklica.

Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij

Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij je urejen v Zakonu o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.

Postopek se začne na zahtevo kandidata, ki vloži vlogo pri pristojnem organu za določen reguliran poklic, skupaj s prilogami in poravnano upravno takso v skladu z Zakonom o upravnih taksah, taksna tarifa številka 7.

Vrsta takse Višina
1. Za vlogo za priznavanje na podlagi minimalnih pogojev usposobljenosti za sektorske poklice 25,00 EUR
2. Za vlogo za priznavanje po splošnem sistemu in v postopkih priznavanja izobraževanja 35,00 EUR
3. Za vlogo za priznavanje poklicnih izkušenj 25,00 EUR
4. Za odločbo za priznavanje na podlagi minimalnih pogojev usposobljenosti za sektorske poklice 25,00 EUR
5. Za odločbo za priznavanje po splošnem sistemu in v postopkih priznavanja izobraževanja 35,00 EUR
6. Za odločbo za priznavanje poklicnih izkušenj 25,00 EUR

 

Za samo plačilo in nakazilo upravne takse naj se kandidat obrne na pristojni organ, ki vodi postopke v RS.

Pristojni organ po prejemu vloge obvesti kandidata o manjkajočih dokazilih ter po potrebi zahteva dodatno dokumentacijo.

K vlogi je potrebno priložiti:

 • dokazilo o državljanstvu,
 • diplomo, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkaze o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah,
 • dokazilo o drugih kvalifikacijah,
 • dokazila o vsebini in poteku usposabljanja,
 • po potrebi druga dokazila.

Z odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij se kandidatu v Republiki Sloveniji omogoči dostop do ali opravljanje reguliranega poklica, za katerega je usposobljen v državi članici Evropske Unije, Evropskega gospodarskega prostora ali v Švicarski konfederaciji, in sicer pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane, če so dejavnosti, ki jih poklic zajema, primerljive.

Postopek odločanja in izdaja odločbe

Pristojni organ lahko v postopku zahteva mnenje pristojne zbornice oziroma organizacije, sicer pristojni organ izda odločbo brez tega mnenja. Mnenje pri izdaji odločbe ni zavezujoče.

Pristojni organ v postopku primerja pisno dokumentacijo o vaših poklicnih kvalifikacijah s poklicnimi kvalifikacijami, ki jih za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti zahtevajo predpisi v Sloveniji. Če pristojni organ na podlagi te primerjave oceni, da vaše poklicne kvalifikacije ne ustrezajo, izda pristojni organ o tej ugotovitvi  odločbo, v kateri vas pozove, da glede na okoliščine primera opravite enega od naslednjih dopolnilnih ukrepov za priznanje vaših poklicnih kvalifikacij:

 • preizkus poklicne usposobljenosti ali
 • prilagoditveno obdobje, v katerem boste izpolnili manjkajoče pogoje za priznavanje ustreznosti svojih poklicnih kvalifikacij.

Odločba

Pristojni organ izda odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti v Sloveniji:

 • če na podlagi vloge ugotovi, da vaše poklicne kvalifikacije ustrezajo poklicnim kvalifikacijam, ki se za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti zahtevajo po predpisih Republike Slovenije,
 • ko predložite dokazilo o uspešno opravljenem prilagoditvenem obdobju ali preizkusu poklicne usposobljenosti.

Z odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij se vam v Sloveniji omogoči dostop do ali opravljanje reguliranega poklica, za katerega ste usposobljeni v državi članici EU, EGP ali Švicarski konfederaciji, in sicer pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane. Pomembno je, da so dejavnosti, ki jih poklic zajema, primerljive.

Pristojni organ izda odločbo in jo vroči vlagatelju najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko je prejel vlogo. V postopku splošnega sistema priznavanja poklicnih kvalifikacij ali v postopku priznavanja poklicnih izkušenj se zaradi zahtevnosti postopka rok lahko podaljša za največ en mesec.

Pravico do opravljanja določenega reguliranega poklica v Republiki Sloveniji pridobi vlagatelj takrat, ko izpolni še druge pogoje, določene z zakonom.