Postopek ustanovitve enostavne d.o.o.


Družba z omejeno odgovornostjo je pravna oseba, katere lastnik je lahko ena ali več oseb. Lastniki za poslovanje ne odgovarjajo z osebnim premoženjem, ampak le v višini osnovnega kapitala. Za ustanovitev je potrebno vplačati osnovni oziroma ustanovni kapital in sicer v višini najmanj 7.500 €, ki je podjetju na voljo za poslovanje. Osnovni kapital se lahko vplača v denarju ali v stvarnem vložku (nepremičnine, premičnine, pravice ipd.). Ustanovitev d.o.o. je enostavni postopek.

Več o družbi z omejeno odgovornostjo preberite tukaj.

1. Ustanovitev enostavne d.o.o.

Enostavno d.o.o. se lahko ustanovit preko portala SPOT (eVEM), za kar se potrebuje digitalno potrdilo, ali na eni izmed točk SPOT. V obeh primerih je postopek brezplačen.

Izpolnjevati je potrebno naslednje pogoje:

 • osnovni kapital mora biti vplačan v denarju pred vložitvijo predloga,
 • sprejme se standardna družbena pogodba, ki je ni mogoče spreminjati,
 • pri enoosebni d.o.o. družbenik vodi elektronsko knjigo sklepov.

V kolikor zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni, se je za ustanovitev potrebno obrniti po pomoč k notarju.

Izpolnjena vloga z vsemi prilogami se posreduje v obravnavo in potrditev na sodni register, ki družbo v nekaj dneh vpiše v sodni register in hkrati tudi v Poslovni register Slovenije (PRS), ne glede na način registracije (preko portala SPOT, točke SPOT ali notarja). Skladno z Zakonom o Sodnem registru je AJPES pooblaščen za upravljanje podatkovne baze sodnega registra kot sestavnega dela PRS. Zaradi združitve obeh registrov sta se postopek vpisa v sodni register in postopek vpisa v PRS združila v en postopek.

2. Ustanovitev enostavne d.o.o. na točki SPOT

Na točko SPOT morajo priti:

 • vsi družbeniki/ustanovitelji (pri večosebni d.o.o.) in
 • poslovodje (če niso hkrati družbeniki).

Če je družbenik pravna oseba, mora na točko SPOT priti njegov zastopnik.

POMEMBNO

Vsi ustanovitelji in zastopniki podjetja morajo osebno podpisati registracijske dokumente na SPOT točki v istem dnevu, ker morajo biti vse listine generirane isti dan.

Korak 1: Registracija

Ob registraciji potrebujete:

 1.  fizična oseba:
 • osebni dokument,
 • davčno številko za fizične osebe/EMŠO,
 • navedbo deleža osnovnega kapitala (npr. 100 %, 50 %).

   2. pravna oseba:

 • izpisek iz matičnega registra podjetij za podjetje (kratka verzija),
 • osebne dokumente ustanoviteljev in zastopnikov,
 • davčno številko za pravne osebe,
 • navedbo deleža osnovnega kapitala (npr. 100 %, 50 %).

Na točki SPOT je potrebno navesti podatke o:

 • ustanoviteljih,
 • zastopnikih,
 • popolnem imenu podjetja,
 • poslovnem naslovu podjetja,
 • dejavnostih vašega podjetja,
 • pisno soglasje lastnika poslovnega prostora, ki dovoljuje podjetju opraljanje dejavnosti na naslovu, kjer bo poslovni naslov podjetja (vzorec - Izjava lastnika objekta). Izjava se overi brezplačno na točki SPOT ob registraciji ali na Upravni enoti (potrebno plačilo takse). 

Ob registraciji na točki SPOT se generirajo naslednji dokumenti:

 • akt o ustanovitvi / družbena pogodba,
 • sklep o določitvi poslovnega naslova,
 • sklep o določitvi zastopnikov,
 • sklep o imenovanju zastopnika (za vsakega zastopnika posebej) - soglasje zastopnika, da začne opravljati funkcijo direktorja ali prokurista)

Korak 2: Odprtje začasnega/ustanovnega poslovnega računa

Z dokumentom »Akt o ustanovitvi/Družbena pogodba« na banki odprejo začasni poslovni račun, na katerega se položi ustanovni kapital najmanj v višini 7.500 €.

Korak 3: Potrdilo o plačilu

Potrdilo o plačilu oustanovnega kapitala se prinese ali pošlje na točko SPOT, kjer se je urejal postopek registracije.

Korak 4: Sklep o registraciji

Sklep o vpisu v sodni register izda pristojno sodišče. Obvestilo o vpisu v Poslovni register Slovenije pa izda AJPES. Oba dokumenta se pošljeta na poslovni naslov poslovnega subjekta ali drug naslov za vročanje v nekaj dneh po vpisu v register. Dokumenta že vsebujeta davčno številko novega podjetja, ki je bila dodeljena v postopku.

Korak 5: Odprtje poslovnega računa

Po prejemu sklepa o registraciji je potrebno na poslovni banki začasni/ustanovni poslovni  račun spremeniti v poslovni račun podjetja.

3. Dodatne informacije

Če se zahteva, je potrebno pridobiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti.

Pristojni  finančni urad je potrebno obvestiti o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig. Poskrbeti je potrebno za varnost in zdravje pri delu.

Na kateri koli točki SPOT lahko uredite tudi  vpis podružnice v sodni register.