Popoldanski s.p.

Popoldanski s. p. je pogovorni izraz, ki označuje poseben tip samostojnega podjetnika. Tak podjetnik opravlja dejavnost kot postranski poklic in v obvezno socialno zavarovanje ni vključen na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi (praviloma na podlagi delovnega razmerja).

Opravljanje dejavnosti kot postranskega poklica je primerno za posameznika, ki je zaposlen za polni delovni čas ter ima tako plačilo prispevkov za socialno varnost urejeno preko svojega delodajalca. Navadno se dopolnilno dejavnost registrira, kadar gre za manjši obseg dejavnosti in posamezniku redno delo, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ne zadošča ali pa na ta način uresniči svojo željo po ustvarjanju in podjetniškem udejstvovanju.

Pravni status rednega s.p. in popoldanskega s.p. je enak. Prav tako imata enake dolžnosti in pravice. Razlika je torej le v plačilu prispevkov za socialno varnost.

1. Prispevki za socialno varnost

Popoldanski s.p. je tako kot redni s.p. dolžan v osmih dneh od vpisa v Poslovni register Slovenije oddati davčne podatke. To lahko stori na portalu SPOT ali na točki SPOT. Pri oddaji davčnih podatkov je potrebno označiti, da bo podjetnik zavarovan iz drugega naslova. Dolžnost osebe, ki opravlja dejavnost kot postranski poklic, je vključitev v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M-12; šifra razloga za zavarovanje 10).

Razlika med rednim in popoldanskim s.p.

Kot redni s.p. je podjetnik vključen v vsa obvezna socialna zavarovanja in je dolžan plačevati vse prispevke, katerih skupna stopnja po 1. 2. 2019 znaša 60 % povprečne plače v letu 2018.

Kot popoldanski s.p. pa je podjetnik iz naslova opravljanja dejavnosti obvezno zavarovan za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter za primere poškodbe pri delu in poklicne bolezni (po ZPIZ-2 in po ZZVZZ). Iz tega naslova je dolžen plačevati prispevke samo za naštete posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih. Na tej podlagi podjetniku pokojninska doba ne teče.

Zneski prispevkov za socialno varnost

Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje enkrat letno določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, za posamezno obračunsko leto pa je objavljen na spletni strani DURS. Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic plačujejo pavšalni prispevek mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec. Če v mesecu opravljajo dejavnost 15 dni ali manj, so dolžni plačati polovico predpisanega zneska.

Mesečni znesek pavšalnega prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni se plačuje v višini 0,53 % od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, so zakonsko dolžne plačevati tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %, ki ga plačujejo od osnove v višini 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta.

Mesečna prispevka za posamezno obračunsko leto sta ravno tako objavljena na spletni strani DURS. Zavezanci navedeni prispevek plačujejo mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec, in sicer ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

Zneski znašajo:

  • mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za leto 2019 znaša 33,90 EUR;
  • mesečni znesek pavšalnega prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za leto 2019 znaša 8,88 EUR;
  • mesečni znesek pavšalnega prispevka za zdravstveno zavarovanje za leto 2019 znaša 26,65 EUR.

Več o višini prispevkov pri popoldanskem s.p.

2. Ustanovitev popoldanskega s.p. na točki SPOT

Postopek registracije popoldanskega s.p. na točki SPOT se od postopka registracije rednega s.p. rahlo razlikuje.

Za popoldanski s.p. se na točki SPOT pripravi dokumente za AJPES in Finančno upravo RS ter odda obrazec za prijavo v zavarovanje za primere poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Za redni s.p. pa se pripravi dokumente za AJPES in Finančno upravo RS ter opravi prijava v obvezna socialna zavarovanja.

Za postopek registracije s.p. potrebujete osebni dokument in davčno številko ter overjeno izjavo lastnika objekta, kjer boste imeli prijavljen poslovni naslov, v kolikor niste sami lastnik ali solastnik objekta. Izjavo lahko lastnik objekta overi osebno na točki SPOT, na upravni enoti ali pri notarju. Postopek ustanovitve dopolnilnega s.p. je na točki SPOT brezplačen.

(Vir: FURS 2019)