Zapiranje gospodarske družbe

Zapiranje gospodarske družbe

Gospodarska družba lahko preneha opravljati svojo dejavnost prostovoljno ali prisilno.

Navajamo nekaj razlogov, zaradi katerih  mora gospodarska družba prenehati z opravljanjem svoje dejavnosti:

  • če sodišče ugotovi ničnost vpisa,
  • s stečajem,
  • s statusnim preoblikovanjem, 
  • če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek.

Prenehanje gospodarskih družb ureja Zakon o gospodarskih družbah, (ZGD) postopke zaradi insolventnosti ter postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb pa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. (ZFPPIPP)

V vseh primerih, razen pri stečaju in prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se opravi postopek likvidacije družbe.

Ko podjetju ne uspe več pravočasno poravnavati svojih obveznosti oziroma je dlje časa nelikvidno oziroma insolventno, največkrat sproži postopek prisilne poravnave in/ali pozneje stečaja podjetja. Uspešno končan postopek prisilne poravnave pomeni, da podjetje lahko nadaljuje svoje poslovanje, končan postopek stečaja podjetja  pa pomeni prenehanje njegovega poslovanja.

Prenehanje poslovanja družbe po skrajšanem postopku

Pri manjših podjetjih z urejenimi obveznostmi se lastniki pogosto odločajo za prenehanje po skrajšanem postopku, ki ga sprožijo sami, s pomočjo notarja.

Likvidacija družbe

Likvidacija sledi prenehanju družbe in se posebej registrira v sodnem registru. Namen likvidacijskega postopka je razdeliti premoženje družbe in izbrisati družbo iz sodnega registra družb. 

Prisilna poravnava

V postopku prisilne poravnave se želi ohraniti pravno osebo – dolžnika, zato gre med dolžnikom in upniki za dogovor o znižanju obveznosti do upnikov oziroma za podaljšanje časovnega obdobja za odplačilo obveznosti.

Stečaj

Če ni verjetno, da bo družba s finančnim prestrukturiranjem (postopek prisilne poravnave) odpravila vzroke svoje insolventnosti na način, da bi bili upniki bolje poplačani kot v primeru stečaja družbe, mora poslovodstvo družbe predlagati začetek stečajnega postopka. Predlagatelji stečaja so lahko tudi druge subjekti.