Vinogradništvo

Vinogradništvo je dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem vinske trte in pridelovanjem namiznega grozdja ter grozdja za predelavo. Pridelava grozdja obsega vsa dela v vinogradu, vključno s trgatvijo grozdja.

V določenem vinorodnem okolišu se sme vino pridelovati iz sort visnke trte, ki jih določa trsni izbor. Pri trgatvi se mora upoštevati tehnološka zrelost grozdja.

Za vinogradništvo v manjšem obsegu in za lastne potrebe v manjšem obsegu ne potrebujete vstopnega dovoljenja.

Pridelovalci, ki pridelujejo grozdje (namenjeno pridelavi vina) za promet ali obdelujejo 0,05 ha ali več vinogradov pa se morajo vpisati v register pridelovalcev grozdja in vina. Pri pridelavi grozdja za vrhunska vina, mora pridelovalec upoštevati še dodatne pogoje.

Pridelovalci, ki prideluje namizno grozdje in obdelujejo skupaj najmanj 0,2 ha intenzivnega sadovnjaka, pa se morajo vpisati v register kmetijskih gospodarstev.

Pridelovalci, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, morajo upravni enoti letno poročati podatke o pridelku (velja samo za pridelovalce, ki obdelujejo najmanj 0,1 ha vinogradov oziroma svoj pridelek tržijo).

Pridelovalec, ki namerava obnoviti vinograd za pridelavo vina ali ga zasaditi na novo, mora vlogo za dovoljenje za obnovo vinograda v predpisanem roku vložiti na upravno enoto.

Vinogradnik, ki pri svojem delu uporablja fitofarmacevtska sredstva, mora pri uporabi le teh upoštevati pravila za pravilno rabo FFS, uporabljati le FFS, ki so registrirana v Sloveniji in po potrebi pridobiti dovoljenje za nujne primere oziroma dovoljenje za vzporedno trgovanje.

Vinogradništvo se tesno povezuje z vinarstvom, saj gojenje nasadov pomembno vpliva na lastnosti grozdja, ki predstavlja osnovo za pridelavo vina.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 06. 09. 2016